Algemene voorwaarden Wmo Twente

Algemene voorwaarden van Wmo-twente.nl, onderdeel van Websiteaanbieder B.V., gevestigd te Enschede aan de Euregioweg 235, 7532 SN, Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74398482, hierna te noemen Wmo-twente.nl.

Artikel X: Verwerking Persoonsgegevens 

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel X: Verwerkersovereenkomst 

 1. Voor alle afgenomen diensten bij en overeenkomsten met Wmo Twente, geldt voor de betrokken verwerker de Verwerkersovereenkomst, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De Verwerkersovereenkomst kan bij Wmo-Twente worden opgevraagd per telefoon, e-mail of reguliere post; of gedownload worden vanaf onze website.
 3. Wmo Twente behoudt zich het recht voor deze overeenkomsten te wijzigen of aan te vullen.
 4. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Wmo Twente of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Artikel X: Informatieverstrekking

Wmo-twente.nl verstrekt zorgvuldig en accuraat advies en informatie aan haar bezoekers. Hoewel wij ons inspannen om de informatie op deze website foutloos, volledig en actueel te houden, kunnen wij niet garanderen dat dit te allen tijde het geval is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website, inclusief eventueel per e-mail, via de vraagfunctie of elders langs elektronische weg verstrekt advies.

Wmo-twente.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit problemen miscommunicatie bij het verstrekken van informatie of diensten via onze website of door u aan ons verstrekt via elektronische communicatie.

Deze website kan hyperlinks of andere verwijzingen bevatten naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties. Wmo-twente.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites en informatie van derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van wmo-twente.nl, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, software, logo’s en databanken, behoren toe aan Wmo-twente.nl , haar licentiegevers en/of partners. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt voor het gebruik van onze website en de daarop aangeboden diensten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wmo-twente.nl is het niet toegestaan om deze inhoud voor andere doeleinden te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking of verstrekking aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Artikel 1 – Definities

1.1 De volgende relevante termen hebben een directe betrekking tot de Wmo Twente.nl en worden als begrippen zowel in enkel- als in meervoud met een beginhoofdletter geschreven.

Account: Het gedeelte van de Website die door een Gebruiker aangemaakt kan worden en tot bepaalde hoogte ook wordt beheerd. Een Account is noodzakelijk om gebruik te maken van de Diensten van de Website.

Content/ Inhoud: Iedere vorm van informatie die verstrekt wordt via de Website naar de Gebruiker toe.

Databank: De door Wmo-twente.nl ontwikkelde database of databases. Hieronder kan worden verstaan profielen en Wmo vacatures, maar het is niet uitgesloten dat overige informatie wordt bewaard in deze database(s).

Dienst: De door Wmo-twente.nl aangeboden diensten die middels het respectievelijk Account benaderd kunnen worden.

Gebruiker: Degene, bedrijf of natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de Website. Zorgzoekende, gemeenten en zorgbedrijven.

Inloggegevens: De combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord van de Gebruiker die toegang geven tot het Account en daarmee de Diensten van de Website.

Intellectuele Eigendomsrechten: Wmo Twente behoudt de rechten tot iedere vorm van intellectueel eigendom en aanverwante rechten. Hieronder kan verstaan (maar niet beperkt tot) worden auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede, rechten op vakkennis en kennis door ervaring en eenlijnsprestaties.

Partij: Dit kan zijn de Gebruiker of Wmo-twente.nl, welke bij gebruik van Wmo-twente.nl onderhevig zijn aan deze algemene voorwaarden.

Privacy Statement: zie Privacy Statement, zoals gepubliceerd op de website van Wmo-twente.nl.

Profiel: De informatie aangemaakt door de Gebruiker of een medewerker van Wmo-Twente.

Vacature: Een bericht geplaatst door werkgever of arbeidsbemiddelaar die werk aanbiedt. De Zorgzoekende kan hierop reageren.

Website: De website zoals die beschreven wordt onder de algemene voorwaarden van Wmo-twente.nl inclusief iedere onderliggende pagina.

Werkgever: De natuurlijk persoon of rechtspersoon die in de hoedanigheid van werkgever gebruik maakt van de dienst.

Zorgzoekende: De natuurlijk persoon die als zorgzoekende gebruik maakt van de Dienst.

Arbeidsbemiddelaar: De natuurlijk of rechtspersoon die in de hoedanigheid als arbeidsbemiddelaar gebruik maakt van de Dienst.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Wmo Twente behoudt het recht om op ieder gegeven moment de Gebruikersvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De Gebruikersvoorwaarden moeten als actueel gezien worden als ze op de Website te vinden zijn of als ze tijdens het gebruik onder de aandacht worden gebracht bij de Gebruiker. Blijft de Gebruiker de Dienst gebruiken na wijzigingen of aanvullingen op de Gebruikersvoorwaarden dan accepteert deze de gewijzigde en/of aangevulde Gebruikersvoorwaarden onherroepelijk. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruikersvoorwaarden dan heeft de Gebruiker alleen nog de mogelijkheid om de Dienst niet langer te gebruiken en het Account te verwijderen.

Artikel 3 – Toegang tot de Dienst

3.1 Wmo-twente.nl geeft de Gebruiker onderhevig aan de gestelde voorwaarden zoals bepaald door de Gebruikersvoorwaarden een beperkt, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en persoonlijk recht om de Dienst te gebruiken en respectievelijke Content in te zien. Het gebruik van de Dienst en de Content is voorbehouden aan persoonlijk en niet commercieel gebruik.

3.2 Het gebruik van de Dienst is onderhevig aan overige voorwaarden zoals ze gesteld worden op de Website.

3.3 Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker jegens Wmo-twente.nl dat de opgegeven informatie bij het aanmaken van het Account correct, compleet en actueel is. Een Account aanmaken onder een andere naam en/of met onjuiste (persoons)gegevens is nadrukkelijk niet toegestaan.

3.4 De Gebruiker die gebruik maakt van de Dienst, dient te handelen in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden. Wmo-twente.nl is gevrijwaard door de Gebruiker voor aanspraken van derden, ook in de veronderstelling dat het gebruik van de Dienst op enigerlei wijze onrechtmatig is. Hieronder kan verstaan worden, maar is niet beperkt tot, het plaatsen van Profielen, Vacatures of andere Content.

3.5 De Gebruiker erkent en begrijpt dat om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst de verstrekte Content correct, actueel en compleet moet zijn. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van complete, correcte en actuele Content en het tijdig aanpassen hiervan als deze niet langer correct is.

3.6 Het geheim houden van de Inloggegevens is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Het is niet toegestaan dat de Gebruiker de Inloggegevens aan derden te verstrekken of op andere wijze aan derden toegang te verlenen tot het respectievelijke Account. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat via de Inloggegevens van de Dienst worden gemaakt. Het is Wmo-twente.nl toegestaan om aan te nemen dat bij het aanmelden via de Inloggegevens het gaat om de respectievelijke gebruiker. Heeft de Gebruiker de kennis of het vermoeden dat de Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden dan is de Gebruiker verplicht Wmo-twente.nl zo snel mogelijk in te lichten. Deze verplichting betekenend geen vermindering in de verplichting om zo snel mogelijk doeltreffende maatregelen te nemen, zoals het wijzigen van de Inloggegevens.

3.7 Indien dit door Wmo-twente.nl als noodzakelijk wordt geacht in het belang van het functioneren van de Website heeft zij het recht om de inlogprocedure en/of de inloggegevens van de Gebruiker te wijzigen.

3.8 Wmo-twente.nl is geenszins aansprakelijk voor schade als deze voortkomt uit ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of de Dienst door derden.

Artikel 4 – Gebruik van de Dienst

4.1 In het gebruik van de Website aanvaardt de Gebruiker dat de functionaliteiten en overige eigenschappen zijn zoals ze op dat moment worden aangeboden door Wmo-twente.nl (als is). Stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook zijn nadrukkelijk uitgesloten door Wmo-twente.nl. Dit is inbegrepen, maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten opzichte van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en de correctheid van de Website en de Dienst. De uitzonderingen hierop zijn beschreven in deze Gebruikersvoorwaarden.

4.2 Wmo-twente.nl presenteert zich en handelt als uitsluitend een platform die Werkgevers, Zorgbedrijven en Zorgzoekende met elkaar in contact kunnen brengen. Over de Inhoudt en overige informatie die met behulp van de Website of de Dienst ter beschikking wordt gesteld heeft Wm-twente.nl geen kennis en / of geen bemoeienis. Wmo-twente.nl draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid over beslissingen die genomen worden aan de hand van deze Inhoud/ Content. Nadrukkelijk wordt gesteld dat Wmo-twente.nl geen invloed en/of bemoeienis heeft in het contact tussen de verschillende Gebruikers aan de hand van het gebruik van de Website en/of de Dienst en/of afspraken en/of overeenkomsten die onderling zijn gemaakt door de Gebruikers voortvloeiend uit dit contact.

4.3 Alle verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid ligt volledig bij de Gebruiker in al het gebruik van de Website en/of de Dienst.

4.4 Wmo-twente.nl behoudt te allen tijden het recht om de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen zonder dat er sprake is, in welke zin dan ook, naar de Gebruiker toe schadeplichtig of aansprakelijk te zijn. Mocht de Gebruiker het niet eens zijn met deze doorgevoerde wijzigingen en/of aanpassingen dan heeft de Gebruiker uitsluitend de mogelijkheid geen gebruik meer te maken van de Dienst en zijn/ haar Account te beëindigen.

Artikel 5 – Verplichtingen van de Gebruiker

5.1 Wmo-twente.nl wordt toestemming verleend door de Gebruiker om de door de Gebruiker geplaatste Vacatures, Profielen en/of andere Content op de Website te plaatsen en/of aan te wenden ten behoeve van de Diensten.

5.2 De vacatures, Profielen en/of overige Content die door de Gebruiker ter beschikking worden gesteld is gekoppeld aan de voorwaarde dat de Gebruiker erkent en ermee instemt dat deze informatie gebruikt kan worden door Zorgzoekenden, Werkgevers en Zorgbedrijven. Wmo-twente.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Gebruikersvoorwaarden door andere Gebruikers.

5.3 Wmo-twente.nl geeft de Gebruiker geen toestemming om de volgende Content te plaatsen:

 1. Content die reclameboodschappen bevatten;
 2. Verwijzingen naar andere vacatures en/of profielen die geen vermelding kennen op de Website;
 3. Misleidend is en/of gebaseerd op onwaarheden;
 4. Content die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die schadelijk kunnen zijn aan geautomatiseerd werk en/of deze onbruikbaar, ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen. Dit geld ook voor programmatuur die de technische beschermingsmaatregelen en/of de computersystemen van Wmo Twente.nl weten te omzeilen;
 5. Een valse identiteit vertegenwoordigd en/of de suggestie wekt dat de Gebruiker betrokken is bij Wmo-twente.nl;
 6. Buiten de door Wmo-twente.nl goedgekeurde tools om de Website te doorzoeken. In staat is in data mining, robots en/of andere mogelijkheden kent om gegevens te verzamelen;
 7. Het verzamelen van gegevens van andere Gebruikers middels de Dienst om deze toe te wenden om deze Gebruikers te benaderen voor werk en/of geschikte kandidaten anders dan die in deze algemene Gebruikersvoorwaarden zijn benoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke toezegging van Wmo-twente.nl;
 8. In strijd is met de geldende wet- en/of regelgeving;
 9. Op welke wijze dan ook inbreuk maakt op de rechten van Wmo-twente.nl en/of derden. Inbegrepen, maar niet beperkt tot, Intellectuele Eigendomsrechten of rechten respectievelijk aan de bescherming van de privacy;
 10. In welke zin dan ook onrechtmatig zijn;
 11. Schadelijk zijn aan de belangen en de goede reputatie.

5.4 De Gebruiker is het niet toegestaan om Profielen of Vacatures continue te verversen met als doel het beter vindbaar te maken van deze Vacatures.

5.5 Wmo-twente.nl behoudt zich het recht om, ook buiten de in Artikel 5.3 genoemde redenen, Vacatures, Profielen en/of overige Content te verwijderen. Wmo-twente.nl kan tot deze handeling overgaan als zij het vermoeden heeft en/of signalen heeft ontvangen dat de geplaatste Vacature, Profiel en/of overige Content niet voldoet aan de geldende wet- en/of regelgeving en/of deze Gebruikersvoorwaarden of als Wmo-twente.nl besluit dat de geplaatste Content in welke zin dan ook ongeschikt of ongewenst is.

5.6 In het plaatsen van content, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de Vacatures en Profielen door de Gebruiker, geeft De Gebruiker de garantie dat deze Content geen inbreuk maakt op (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden. In het geval dat een Gebruiker van mening is dat Content op de Website schending maakt van de (Intellectuele Eigendoms)rechten en/of die van andere Gebruikers en/of derden de Gebruiker dit zo spoedig mogelijk duidelijk maakt aan Wmo Twente.nl info@Wmo-twente.nl.

5.7 Iedere Content waaronder, maar niet beperkt tot (delen van), Vacatures en/of Profielen is onderhevig aan mogelijke wijzigingen waaronder het inkorten van de Content. Wmo-twente.nl behoudt het recht om deze Content te weigeren en/of te verwijderen van de Website als Wmo-twente.nl beoordeeld dat dit noodzakelijk is. Dit zonder dat wijzigen en/of weigeren en/of verwijderen van de Content kan leiden tot het recht van de Gebruiker op schadevergoedingen en/of restitutie en/of aansprakelijkheid van Wmo-twente.nl. het wijzigen en/of inkorten en/of weigeren en/of verwijderen van de Content kan plaats vinden als de Gebruiker Artikel 5.3 overtreed, maar is niet uitgesloten tot.

Artikel 6 – Verplichting van de Zorgaanbieder, zzp’er en Gemeente

6.1 De Werkgever en/of Arbeidsbemiddelaar is het niet toegestaan om:

 • Het plaatsen van profielen of vacatures op de Website;
 • Content of anderzijds informatie verkregen via de Website te vermenigvuldigen, te openbaren, door te verkopen, te hanteren voor commerciële doeleinden en/of in welke zin dan ook aan derden beschikbaar te stellen;
 • De contactgegevens van de Zorgzoekenden te gebruiken voor commerciële, ideële, charitatieve communicatie en daarmee iedere vorm van communicatie die niet overeenkomt met de Dienst zoals omschreven in de algemene Gebruikersvoorwaarden;
 • Het benaderen van andere Werkgevers en/of Zorgbedrijven met (geschikte)Zorgzoekenden;
 • Het in schakelen van derden in het verrichten van handelingen zoals beschreven in dit Artikel.

6.2 De werkgever en/of Zorgbedrijf is beperkt in het gebruik van de Website in dat alleen actieve Profielen en contactgegevens uit de Databank benaderd mogen worden onder voorbehoud dat het gaat om een passende, concrete en openstaande Vacature.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Zorgzoekende

7.1 De Zorgzoekende is het niet toegestaan om:

 • Vacatures te plaatsen op de Website;
 • Content of anderzijds informatie verkregen via de Website te vermenigvuldigen, te openbaren, door te verkopen, te hanteren voor commerciële doeleinden en/of in welke zin dan ook aan derden beschikbaar te stellen;
 • De contactgegevens van de Gebruikers te gebruiken voor commerciële, ideële, charitatieve communicatie en daarmee iedere vorm van communicatie die niet overeenkomt met de Dienst zoals omschreven in de algemene Gebruikersvoorwaarden;
 • Andere Zorgzoekende te benaderen;
 • Het in schakelen van derden in het verrichten van handelingen zoals beschreven in dit Artikel.

Artikel 8 – Betaling

8.1 In het geval van offertes, waaronder begrepen aanbiedingen, zijn deze vrijblijvend, behalve als dit nadrukkelijk anders vermeld is.

8.2 Iedere mogelijke opdracht die de Gebruiker aan Wmo-twente.nl geeft is pas bindend als Wmo-twente.nl deze nadrukkelijk en onmiskenbaar heeft bevestigd.

8.3 Voor onderdelen van de Dienst is een vergoeding verschuldigd. De specifieke onderdelen alsook de daarvoor geldende vergoeding(en) staan vermeld op de Website.

8.4 De prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. Met uitzondering van al afgenomen Diensten zijn alle prijzen onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande aankondiging.

8.5 Betaling vindt plaats zoals aangegeven op de Website.: 1 euro bij registratie en vervolgens 30 dagen gratis toegang tot ons platform. Wanneer een account niet wordt verwijderd, wordt er automatisch het jaarbedrag geïncasseerd van het geregistreerde bankrekening. De opzegtermijn is 2 maanden voor de einddatum van het afgesloten abonnement.

8.6 In het geval dat er gebruik wordt gemaakt van automatische incasso is de Gebruiker verantwoordelijk voor een toereikend bank- of girosaldo zodat de betaling kan geschieden. De verantwoordelijkheid voor correcte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling. In het geval van automatische incasso geeft de Gebruiker Wmo- twente.nl toestemming om het volledige bedrag te incasseren via automatische incasso.

8.7 In het geval van overeenstemming over een andere wijze van betaling dan middels automatische incasso en/of bij niet tijdige betaling en/of het niet kunnen voldoen van de betaling via automatische incasso, betaald de Gebruiker het verschuldigde bedrag binnen de termijn zoals die is aangegeven op de factuur. In het geval dat er geen betalingstermijn is vermeld of schriftelijk is vastgesteld moet de Gebruiker het verschuldigde bedrag betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

8.10 De Gebruiker is automatisch in verzuim vanaf het moment dat de automatische incasso bij de eerste keer wordt geweigerd en/of gestorneerd en/of de Gebruiker enige factuur van Wmo-twente.nl niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, zonder dat er een noodzaak is voor sommatie of ingebrekestelling.

8.11 Welk beroep dan ook van de Gebruiker op opschorting en/of verrekening is niet toegestaan.

8.12 Er vindt nimmer restitutie plaats op betaalde bedragen als ook op bedragen die op grond van de Gebruikersvoorwaarden opeisbaar zijn.

Artikel 9 – Beschikbaarheid van de Dienst

9.1 Wmo-twente.nl behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande bekendmaking, de Website en/of de Diensten (tijdelijk) buiten werking te stellen en/of het gebruik te beperken indien zij dit als noodzakelijk acht. Wmo-twente.nl zal in deze naar de Gebruiker toe geen schadeplichtigheid kennen.

9.2 Wmo-twente.nl behoudt het recht om zonder voorgaande bekendmaking procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen in de Website en/of de Dienst door te voeren.

9.3 Wmo-twente.nl geeft geen garanties in de continuïteit in de toegankelijkheid en/of de functionaliteit van de Website en de Diensten in bijvoorbeeld het geval van storingen en/of onderhoudt. In het geval van (tijdelijke) uitval van de Website en/of de Diensten en/of het (tijdelijk) on-beschikbaar zijn is www.Wmo-twente.nl geen zins aansprakelijk en/of schadeplichtig naar de Gebruiker toe voor enige schade die hieruit kan voortvloeien.

Artikel 10 – Intellectuele Eigendomsrechten

10.1 Met betrekking tot de Website en de Diensten waarmee ook bedoeld wordt de via de Website en de Diensten beschikbaar gemaakte informatie waaronder verstaan kan worden, maar niet beperkt tot de teksten, afbeeldingen, algehele uiterlijk en uitstraling van de Website, templates van de Vacatures en Profielen, multimediamateriaal(video, audio en beeld en fotomateriaal), met uitzondering van de Content, vallen onder de Intellectuele eigendomsrechten van Wmo-twente.nl en/of licentiegevers.

10.2 Respectievelijk aan de door de Gebruiker geplaatste Content op de Website geeft de Gebruiker Wmo-twente.nl toestemming om deze Content kosteloos, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en een overdraagbaar recht openbaar te maken en te verveelvoudigen binnen het kader zoals de Dienst dit vereist.

10.3 Het downloaden, kopiëren, wijzigen, openbaar maken, reverse engineren van informatie van de Content die via de Dienst en/of de Website toegankelijk is gemaakt waaronder, maar niet beperkt tot Content van andere Gebruikers, voor directe of indirecte commerciële doeleinden toe te passen of voor welk ander gebruik dan ook die buiten de doeleinden van Wmo-twente.nl is nadrukkelijk niet toegestaan. De uitzondering hierop is als Wmo-twente.nl of de respectievelijke rechthebbende daar nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven en/of in het geval als er sprake is van dwingend Nederlands recht bovenstaand gebruik toestaat.

10.4 Het verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen van kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten is de Gebruiker niet toegestaan.

10.5 In deze Gebruikersvoorwaarden is niets bedoeld om Intellectueel Eigendomsrecht over te dragen aan de Gebruiker. Het is de Gebruiker niet toegestaan om handelingen te verrichten die overeenkomen met een inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van Wmo-twente.nl. Hieronder kan verstaan worden het registeren van domeinnamen, merken of Google AdWords die gelijkend zijn op of identiek zijn aan ieder object waar Wmo Twente.nl Intellectuele Eigendomsrechten op heeft.

Artikel 11 – Databank

11.1 De Databank van Wmo-twente.nl is aan te merken als een databank in de zin van Artikel 1 aanhef en onder a van de Databankenwet. Als producent van de Databank behoudt Wmo-twente.nl in deze hoedanigheid ieder recht (uitsluitend) om toestemming te geven of te weigeren voor het gebruik van gegevens uit deze Databank. Het gebruik, van deze gegevens is gebonden aan de voorwaarden zoals deze gesteld zijn binnen de Gebruikersvoorwaarden en als deze in lijn liggen binnen het nut van de Dienst. Zonder voorgaande schriftelijke toestemming verleent Wmo-twente.nl geen toestemming om een substantieel deel van de inhoud uit de Databank op te vragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de Databank herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

11.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan in aanvulling op Artikel 5.3 om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Dienst. Onder meer houdt dit in dat de Gebruiker niet is toegestaan om welke soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen die in eigen beheer zijn of beschikbaar gesteld door derden te gebruiken als dit in welke mate dan ook toestaat oneigenlijk gebruik te maken van de Databank en de gegevens die deze bevat, dan wel om de Databank op welke wijze dan ook te spideren, scrapen, doorzoeken of anderzijds oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

Artikel 12 – Privacy

12.1 De (persoons)gegevens die de Gebruiker verleent aan Wmo-twente.nl bij het aanmaken van het Account tijdens het verlenen van de Dienst worden conform het Privacy Statement van Wmo-twente.nl en volgende de respectievelijke wet- en regelgeving opgeslagen en verwerkt.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Bij het verlenen van de Dienst en/of in het gebruik van de Website aanvaardt Wmo-twente.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, dan wel uit onrechtmatige daad of anderzijds voor zover dit op grond is toegestaan volgens dwingend recht.

13.2 Wmo-twente.nl is nimmer aansprakelijk naar de Gebruiker toe, voor directe en/of indirecte schade en/of gevolgschade. Wmo-twente.nl is een platform voor het samenbrengen van vraag en aanbod, derhalve rust op www.Wmo-twente.nl geen aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik, en tevens niet kunnen gebruiken, van de Diensten van Wmo-twente.nl.

13.3 In het geval van opzet en/of bewust roekeloosheid en/of onrechtmatig handelen zijdens Wmo-twente.nl en/of voor tekortkomingen van door Wmo- twente.nl ingeschakelde derden, waaronder hulppersonen, of voor het niet goed functioneren van door haar bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte c.q. geraadpleegde middelen (zoals software, registers etc.), geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bedrag van eenmaal het factuurbedrag, of indien er nog geen factuur is opgemaakt eenmaal het fictieve factuurbedrag als ware het dat de factuur op moment van ontstaan van aansprakelijkheid opgemaakt zal worden conform het gestelde in deze algemene voorwaarden, te allen tijde tot een maximum van € 1.500,00 (inclusief BTW). Gevolgschade is in alle gevallen uitgesloten. Dit geldt ook voor aanspraken van derden.

Artikel 14 – Overmacht

14.1 Indien er sprake is van overmacht kan er geen sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming door Wmo-twente.nl.

14.2 Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan:

 • Ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de Dienst cruciale medewerkers;
 • Onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit;
 • Stakingen;
 • Oproer;
 • Overheidsmaatregelen;
 • Brand;
 • Overstromingen;
 • Natuurrampen;
 • overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers en/ derden van Wmo-twente.nl;
 • storingen in de verbinding met internet en/of hardware-storingen en/of storingen in (telecommunicatie)netwerken;
 • overige onvoorziene omstandigheden.

14.3 Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de overmacht meer dan dertig (30) dagen voortduurt. In dit geval kan geen van beide partijen gehouden worden aan vergoeding van enige schade voortvloeiend uit deze ontbinding.

Artikel 15 – Duur & Beëindiging

15.1 Op ieder gewenst moment heeft de Gebruiker het recht om het gebruik van de Dienst te staken en het Account te verwijderen.

15.2 Het recht om de overeenkomst en daarmee het gebruik van de Dienst en de Website te ontbinden volgt indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in het naleven van de verplichtingen zoals beschreven in de overeenkomst. Voorafgaand aan deze ontbinding moet deze Partij een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling hebben ontvangen. De ingebrekestelling moet voor ontbinding de Partij een redelijke termijn stellen voor zuivering van de tekortkoming.

15.3 In het geval van al verrichte prestaties en de daaraan gekoppelde betalingsverplichting komen niet te vervallen in het geval van ontbinding.

15.4 Wmo-twente.nl is gerechtigd naast de andere (rechts)middelen die Wmo-twente.nl kan benutten om te allen tijde zonder opgave van redenen, uitleg en onder op enige wijze schadeplichtig te zijn naar de Gebruiker toe om:

 • De activiteiten door de Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten, of buiten gebruik te stellen;
 • Het tijdelijk of blijvend stop zetten van het Account en/of te verwijderen;
 • Content te verwijderen.

Artikel 16 – Boetebeding

16.1 De Gebruiker is in overtreding als deze toepasselijke voorwaarden, het privacy reglement, de Gebruikersvoorwaarden en/of misbruik maakt van de Diensten. Alsdan is de Gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, een direct opeisbare boet van € 1.500,00 verschuldigd per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voort duurt, zulks onverminderd de overige aan Wmo-twente.nl toekomende rechten en aanspraken op schadevergoeding.

Artikel 17

17.1 Het Nederlandse recht is van toepassing op al het gebruik van de Dienst en de Website.

17.2 Als er geschillen ontstaan tussen Wmo-twente.nl en de Gebruiker dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het gebied waar Wmo-twente.nl is gevestigd, tenzij dwingend recht een andere rechter aanwijst.

17.3 De rechten en plichten die uit deze voorwaarden voortkomen mogen door Wmo-twente.nl worden overgedragen aan derden waarbij de Gebruiker op de hoogte gesteld zal worden. Als de Gebruiker hier niet mee akkoord gaat heeft deze de mogelijkheid het gebruik van de Dienst te staken en het Account te verwijderen.

17.4 In het geval dat de voorwaarden gedeeltelijk ongeldig zijn of worden dan blijft het resterende deel geldig en verbonden voor de Gebruiker en Wmo-twente.nl. Het gedeelte van de voorwaarden dat niet langer geldig is zal door Wmo-twente.nl worden vervangen door wel geldige bedingen, in overeenstemming met de rechtsgevolgen, de inhoud en algehele strekking van Wmo-twente.nl.