Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

Alle kinderen moeten veilig op kunnen groeien, zodat ze op latere leeftijd volledig kunnen meedraaien in onze maatschappij en zelfredzaam zijn. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de ouders. Wanneer ouders dit niet kunnen faciliteren, kan de jeugdbescherming worden ingeschakeld. De jeugdbescherming zal de situatie beoordelen en in kaart brengen wat er speelt en wat er nodig is in de thuissituatie.

Ook is er nog een andere vorm van jeugdbescherming, namelijk jeugdreclassering. Jeugdreclassering wordt opgelegd door een rechter wanneer je na een opgelegde straf extra begeleiding nodig hebt bij het terugkeren in de maatschappij. Jeugdreclassering wordt uitgevoerd door een gecertificeerde instelling.